Ο Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ως χρόνος ασφάλισης…

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης?

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, πλην όμως πρέπει να γίνει εξαγορά του. Υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος εφ’ όσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3600 ημέρες εργασίας. Τον τρόπο εξαγοράς ορίζει ο Ν.1358/83 (ΕΑΕΔ 1983 σελ. 484)

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …