Συνταξιοδότηση και αποζημίωση…

Υπάλληλος ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως, τι αποζημίωση δικαιούται?

Διακαιούται το 40% της αποζημίωσης μόνο όμως με την προυπόθεση ότι συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …