Συνταξιοδότηση και αποζημίωση…

Υπάλληλος ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως, τι αποζημίωση δικαιούται?

Διακαιούται το 40% της αποζημίωσης μόνο όμως με την προυπόθεση ότι συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …