Απασχόληση κατά το Σάββατο σε καθεστώς πενθήμερου εργασίας…

Σε περίπτωση πενθήμερου εργασίας (Δευτέρα εώς Παρασκεύη) Όταν απασχοληθεί ο μισθωτός Σάββατο οφείλεται προσαύξηση 75%?

Όχι. Η προσαύξηση 75% οφείλεται μόνο όταν η απασχόληση γίνεται κατά Κυριακή και νόμω αργία. Όταν η απασχόληση του Σαββάτου είναι έκτακτη, οφείλονται οι αποδοχές σύμφωνα με την Αρχή περί Αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …