Ασθένεια και Ασφάλιση…

Σε περίπτωση ασθένειας επί πόσο χρόνο ασφαλίζεται ο εργαζόμενος?

Σε περίπτωση ασθένειας των εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ για όσο χρόνο καταβάλλει αποδοχές. (15 μέρες για τους έχοντες υπηρεσία μέχρι για 1 έτος και 1 μήνα για τους πέραν του έτους εργαζομένους)

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …