Ασθένεια εργαζομένου και γνωμάτευση ιδιώτου γιατρού…

Σε περίπτωση ασθένειας εργαζομένου γίνεται δεκτή γνωμάτευση ιδιώτου γιατρού?

Όχι. Απαιτείται η γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει τον εργαζόμενο (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ κλπ..)

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …