Άδεια γονέων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων…

Η άδεια των γονέων για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία?

Ναι. Ο νόμος προβλέπει για τις ανάγκες των γονέων που φοιτούν τα παιδιά τους στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση. Τα νηπιαγωγεία ανήκουν στη Αβάθμια εκπαίδευση επομένως δικαιούνται άδεια απουσίας – σχολική και οι γονείς των οποίων τα τέκνα φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

 Ή άδεια αυτή η οποία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες ετησίως, δίνεται στον γονέα που κάνει χρήση του δικαιώματος, για κάθε παιδί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …