Έγκυος γυναίκα μισθωτός και απόλυση …

Μπορεί να απολυθεί έγκυος γυναίκα μισθωτός όταν δεν έχει γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη στον εργοδότη?

Όχι. Αν απολυθεί, η απόλυση είναι άκυρη, αποδέχθηκε τελευταία ο Άρειος Πάγος.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …