Εκτός Έδρας εργασία με παροχή κατοικίας (ξενοδοχείου)..

Σε Εκτός Έδρας Εργασία και εφ’ όσον παρέχεται κατοικία (ξενοδοχείο) ποια είναι η νόμιμη αμοιβή?

Σε αποστολή και εκτός έδρας εργασία εφ’ όσον παρέχεται κατοικία η πρόσθετη αμοιβή, πέραν του ημερομισθίου που οφείλεται, ανέρχεται στα 4/5 του ημερομισθίου.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …