Επιδόματα εορτών και πριμ παραγωγικότητας…

Στα επιδόματα εορτών υπολογίζεται και το πριμ παραγωγικότητας?

Στα επιδόματα εορτών (δώρα) υπολογίζεται κάθε παροχή η οποία χορηγείται τακτικά. Σ αυτές περιλαμβάνεται και το πριμ παραγωγικότητας.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …