Ώρες Υπερεργασίας…

Ποιες είναι οι ώρες της υπερεργασίας?

Για τους με πενθήμερο εργαζομένους το συμβατικό ωράριο είναι 40 ώρες και το νόμιμο 45 ώρες. Η διαφορά 40 – 45 δηλαδή οι 5 ώρες εβδομαδιαίως ονομάζονται υπερεργασία και η προσαύξηση της αμοιβής τους είναι 25%.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …