Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας…

Πόσο είναι το ανώτερο όριο αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας?

Με την ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 οι αποζημιώσεις βελτιώνονται και το ανώτερο όριο καθορίζεται στα 165 ημερομίσθια (από 160) για αυτούς που έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …