Ειδική Άδεια Μητρότητας (έξι μήνες)…

Σύμφωνα με το Ν.3655/08 η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά τη λήξη της άδειας Λοχείας και της ισόχρονης ως προς το μειωμένο ωράριο άδειας, δικαιούται να λάβει Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας έξι (6) μηνών.
Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …