Πότε υφίσταται Ανωτέρα Βία…

Κατά τον Α.Κ. (άρθρ. 656,657,380) ανωτέρα βία υπάρχει όταν το απρόβλεπτο και τυχερό περιστατικό, που δεν οφείλεται σε πταίσμα, είναι από τη φύση του εξαιρετικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να αποτραπεί από την ανθρώπινη δύναμη, έστω και αν ληφθούν μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …