Επίδομα τρίτου παιδιού, ποιοι το δικαιούνται?…

Από το Ν.2972/01 άρθρ.5 προβλέπεται η καταβολή επιδόματος στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί.
Αυτό σήμερα ανέρχεται σε 170,80 ευρώ μηνιαίως και το καταβάλλει ο ΟΓΑ από την του μήνα, του επόμενου της γέννησης.
Καταβάλλεται ανεξαρτήτως ύψους οικογενειακού εισοδήματος και μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του.
Ακόμη πέραν αυτού, σύμφωνα με το Ν.3454/06 καταβάλλεται από το Δημόσιο εφ άπαξ παροχή 2,000 ευρώ.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …