Προθεσμία καταβολής Εισφορών ΙΚΑ επί των επιδομάτων εορτών …

Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από τους υπόχρεους (Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ) ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα.(Ν.2217/94 άρθρ.10 παρ.4 ΦΕΚ 83/α/31.5.94)

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …