Σαρωτικές ανατροπές στο εργασιακό και αναπτυξιακό καθεστώς

Με μια ματιά

* Υπερίσχυση των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων
* Ανώτατο όριο αποδοχών 4.000 ευρώ το μήνα στις ΔΕΚΟ
* Μειώνονται οι αποδοχές των εργαζομένων στην ΑΤΕ
* Αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 11%
* Στις 13 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το ν/σ στη Βουλή

όλο το νομοσχέδιο

Ευρύτατες αλλαγές επέρχονται στο επενδυτικό καθεστώς της χώρας, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με την υπεροχή, έναντι των άλλων, των επιχειρησιακών συμβάσεων, στο καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ αλλά και στη φορολογία με την αύξηση του ΦΠΑ και την αναστολή του «πόθεν έσχες» για την αγορά α’ κατοικίας, με τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος, κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το οποίο παραπέμφθηκε αμέσως στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συζητηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και την επομένη, δηλαδή την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, θα ενταχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι η κατεπείγουσα συζήτηση στην Ολομέλεια δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά σε διάρκεια τις 10 ώρες.

Οι επιχειρησιακές συμβάσεις

Χωρίς χρονικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, αλλά με συμφωνία διμερούς χαρακτήρα και με το δικαίωμα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων να μην ισχύει στις περιπτώσεις που συνάπτονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, διαμορφώθηκε τελικά το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και του πλαισίου διαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων.

Οι ρυθμίσεις ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για τα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» το οποίο εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο κατατέθηκαν και ρυθμίσεις που, παράλληλα με την καθιέρωση των επιχειρησιακών συμβάσεων, ενισχύουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας, απλουστεύουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και αναμορφώνουν τη διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών.

Τα βασικά σημεία των προτεινόμενων διατάξεων για τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας προβλέπουν:

1) Στο πλαίσιο του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που προσδιορίζεται με το νόμο 1876/1990, εισάγεται στο συλλογικό Εργατικό Δίκαιο νέα μορφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΕΣΣΕ).

2) Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ, είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και να προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και λοιποί όροι, όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, διάρκεια εφαρμογής, περιλαμβανομένων τυχόν όρων για τη διαδικασία επανόδου στην κανονική εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3) Η επιχειρησιακή σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

4) Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, οι ΕΕΣΣΕ δεν καλύπτονται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ούτε εφαρμόζονται σε αυτές τυχόν επεκταθείσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

5) Οι ΕΕΣΣΕ μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, όπου αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.

6) Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη για τη σκοπιμότητά της.

7) Τα αποτελέσματα εφαρμογής των ΕΕΣΣΕ στους μισθούς, στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν από την ωριμότητα και την ενεργό συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών.

Ευελιξία

Σχετικά με τις διατάξεις για την ευελιξία της αγοράς εργασίας και την απλούστευση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, προβλέπονται τα εξής:

– Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, ώστε η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, να είναι ανάλογη με την αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.

– Επεκτείνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από 6 σε 9 μήνες.

– Επανακαθορίζεται η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

– Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με νόμο η δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβασή εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.

– Επανακαθορίζεται ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 μήνες έως 24 μήνες, σε ένα μήνα.

Διαιτησία

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του συστήματος Διαιτησίας, όπως προβλέπεται στο Ν. 1876/1990 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Προβλέπεται ρητά η εφαρμογή της αρχής της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

β) Προβλέπεται ρητά η μεσολάβηση και η διαιτησία να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.

γ) Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς στις εξής περιπτώσεις:

– από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, ή

– από οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν στη διαδικασία μεσολάβησης.

δ) Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού.

ε) Ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του ΟΜΕΔ και την επιλογή και αξιολόγηση των μεσολαβητών-διαιτητών.

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.

η) Οι κοινωνικοί εταίροι που συμβάλλονται για την κατάρτιση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μετά την παρέλευση 3 ετών από τη ισχύ του νέου νόμου, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του θεσμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, και προτείνουν προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθμίσεών του.

Στις ΔΕΚΟ
Το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση των επιχειρηματικών τιμολογίων της ΔΕΗ.

Μεγάλες ανατροπές επέρχονται στην εισοδηματική πολιτική η οποία για το 2011 προβλέπει τα εξής:

* Θέσπιση ανώτατου πλαφόν 4.000 ευρώ το μήνα (μεικτά) υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση. Εξαιρούνται πρόεδροι, διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλοι (για τους οποίους ισχύει το πλαφόν που είχε οριστεί με το νόμο 3833/2010).

* Μείωση αποδοχών κατά 10% σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ το μήνα (μεικτά). Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας.

* Σε επίπεδο φορέα, θέσπιση ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εκτός έδρας, οδοιπορικά, καθώς και εργασία τις εξαιρέσιμες μέρες.

* Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών ενός εργαζόμενου 25%.

Αγροτική Τράπεζα
Οι 700 προσληφθέντες ύστερα από διαγωνισμό στην Αγροτική Τράπεζα θα μεταφερθούν στο ΙΚΑ.

Μειώσεις αποδοχών για εργαζομένους στην Αγροτική Τράπεζα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για εργασιακά και φορολογική θέματα. Συγκεκριμένα:

* Οι αποδοχές μειώνονται κατά 10% για αμοιβές άνω των 1.800 ευρώ, το επίδομα «περιποίησης πελατείας» καταργείται, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται το ποσό ενίσχυσης χαμηλόμισθων.

* Οι κενές θέσεις που θα πληρώνονταν με αυτές τις προσλήψεις καταργούνται.

Στοχευμένες επενδύσεις

Λιγότερες, μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες επενδύσεις θα ενισχύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που εγκρίθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και ο οποίος περιορίζει σημαντικά τις επιδοτήσεις σε ρευστό το οποίο θα αντικαταστήσουν σε μεγάλο μέρος πολυετείς φορολογικές ελαφρύνσεις ίσες με την επιδότηση κάθε εγκεκριμένης φορολογικής πρότασης.

Ο νέος νόμος, ο οποίος για την πλήρη εφαρμογή του απαιτεί την έκδοση 20 υπουργικών αποφάσεων και δύο προεδρικών διαταγμάτων, μειώνει το ανώτερο ποσοστό επιχορήγησης (όποιας μορφής) στο 50% από το 60% που είναι το ανώτερο με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και εισάγει κατηγορίες ενισχυόμενων δραστηριοτήτων.

Θεσμοθετεί επίσης ετήσιο δεσμευμένο κονδύλι για χρήση αποκλειστική τη χορήγηση των επιδοτήσεων του νέου αναπτυξιακού και πλέον αλλάζει καταμερισμό των ενισχύσεων, απορρίπτοντας μεγάλο αριθμό επιμέρους δραστηριοτήτων και χωρίζοντας τα επιλέξιμα είδη ενισχύσεων σε τρεις κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία θα είναι οι επενδύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ειδικές. Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της επιδότησης κάθε εγκεκριμένης πρότασης.

Στη δεύτερη κατηγορία θα είναι οι επενδύσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% σε κάθε περιοχή. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά περιοχή συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής.

Στην τρίτη κατηγορία θα είναι επενδύσεις Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% στην κατά περίπτωση επιδότηση, ενώ το υπόλοιπο θα συμπληρώνεται με φορολογικές απαλλαγές.

Στο νέο νόμο η χώρα επιμερίζεται σε τρείς ζώνες κινήτρων.

Στην Α’ Ζώνη κινήτρων στην οποία ανήκουν οι νομοί της Αττικής και Βοιωτίας. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 15% για μεγάλες επιχειρήσεις, το 20% για μεσαίες επιχειρήσεις και το 25% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στη Β’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας (με βάση τα στοιχεία του 2007). Τα ανώτερα ποσοστά επιδότησης στη ζώνη ορίζονται σε 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στη Γ’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι νομοί του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται σε 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η ίδια συμμετοχή του ιδιώτη παραμένει στο 25% του συνόλου της επένδυσης. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης από 200.000 ευρώ για τις πολύ μικρές έως 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες. Τέλος το ν/σ προβλέπει την ενίσχυση ειδικών επενδυτικών σχεδίων.

Αυξάνονται τα τιμολόγια και έμμεσοι φόροι- εξαίρεση από το «πόθεν έσχες»

Αύξηση των επιχειρηματικών τιμολογίων της ΔΕΗ, αυξήσεις στα τσιγάρα, επιβαρύνσεις σε πληθώρα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών με τις αλλαγές των συντελεστών του Φ.Π.Α., αλλά και ελαφρύνσεις στα μικρά και μεσαίου κυβισμού Ι.Χ., περιλαμβάνει το φορολογικό «πακέτο» που περιέχεται στο νομοσχέδιο «σκούπα» που κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνεται η μείωση των συντελεστών των επιχειρήσεων, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλλει το οικονομικό επιτελείο για τόνωση της επιχειρηματικότητας και στήριξη της αγοράς, όπως επίσης δεν περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στις Δ.Ο.Υ. αφού συναντούν την «αντίσταση» των εργαζομένων.Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε περιλαμβάνει τις εξής 7 αλλαγές στη φορολογία:

* Αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 13% και του υπερμειωμένου από το 5,5% στο 6,5%.
Η διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα θα επιβαρύνεται πλέον με ΦΠΑ 6,5% αντί για το ισχύον σήμερα 11%.

* Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα φάρμακα και τη διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα από το σήμερα ισχύον 11% στον νέο υπερμειωμένο συντελεστή 6,5%.

* Αναστολή της εφαρμογής της διερεύνησης του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ.

* Απλοποίηση του συστήματος διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης με την κατάργηση της καταβολής του αυξημένου ΕΦΚ καυσίμου κατά τον εκτελωνισμό από τους προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης.

Μείωση του φόρου κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια για την οικιακή χρήση (από 5 ευρώ/MWh σε 2,2 ευρώ/MWh), αύξηση των επιχειρηματικών τιμολογίων εκτός της υψηλής τάσης (από 2,5 ευρώ/MWh σε 5 ευρώ/MWh) και πλήρης απαλλαγή από τον φόρο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική χρήση.

Συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές

«Είναι καθοριστικό να συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση την προσπάθεια που κάνουμε για να φέρουμε σε πέρας τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός Γιώργος Α.Παπανδρέοπυ, ομιλώντας χθες στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε ως «σημαντικά» τα νομοσχέδια που συζητήθηκαν χθες, υποστηρίζοντας ότι «όλα τους συνιστούν καθοριστικές διαθρωτικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία της οικονομίας μας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, φέρεται να είπε ότι «η κυβέρνηση επέλεξε να εξορθολογίσει τις ΔΕΚΟ, αντί να τις κλείσει», ενώ ο κ. Παπανδρέου και ορισμένοι υπουργοί σημείωσαν ότι «η κυβέρνηση λαμβάνει αυτά τα μέτρα, για να μην υπάρξουν απολύσεις».

Ο πρωθυπουργός, ενθυμούμενος ότι χθες ήταν η «Παγκόσμια Ημέρα κατά της διαφθοράς», σημείωσε ότι αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση περί ήθους, αλλά ζήτημα που καθορίζει άμεσα τη συνοχή μιας κοινωνίας και την ικανότητα μιας οικονομίας να αναπτύσσεται ισόρροπα και βιώσιμα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η κορυφή

Ο κ. Παπανδρέου επεσήμανε ότι «τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα χρέη στη χώρα μας ήταν η κορυφή του παγόβουνου, ήταν το σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης αξιών και θεσμών. Γιατί πριν από το δημοσιονομικό έλλειμμα, υπήρχε το έλλειμμα διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών, στη δημοσιονομική διαχείριση, στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, στις αποφάσεις που λαμβανόντουσαν εξ ονόματος των πολιτών».

Αναφέρθηκε σε μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές της κυβέρνησης, για την εμπέδωση της διαφάνειας και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, «ο οποίος θα αλλάξει το τοπίο του πολιτικού συστήματος στη χώρα».

Πηγή: Ναυτεμπορική

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …