Εκπνέει η η προθεσμία για την περαίωση

 

 

Εκπνέει την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση της περαίωσης. Μέχρι και αύριο όσοι υπόχρεοι δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για το κλείσιμο των εκκρεμών τους φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας, μπορούν να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αιτήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αλλά και να αποδεχτούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στον ενάμιση μήνα που εφαρμόζεται η περαίωση έχουν ενταχθεί 461.850 φυσικά και νομικά πρόσωπα και το συνολικό ποσό που έχει βεβαιωθεί κατόπιν της αποδοχής ανέρχεται μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου σε 1.581.678.830 ευρώ, ενώ από αυτά έχουν ήδη καταβληθεί 769.149.480 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος.

Eν τω μεταξύ από το ΥΠΟΙΚ δόθηκαν νέες οδηγίες και διευκρινίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν από τις ΔΟΥ ειδικές περιπτώσεις που προέκυψαν κατά την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης στις τράπεζες ή στις εφορίες, καθώς και λόγω νέων στοιχείων που θα περιέλθουν σε γνώση των ΔΟΥ, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.

Όπως αναφέρεται από την εφαρμογή της περαίωσης δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει αποδεχτεί η επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Περίπτωση

Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης και για το οποίο έχει δημιουργηθεί και αποσταλεί από την Γ.Γ.Π.Σ. χρηματικός κατάλογος με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης.

Ποσά χρέωσης

1. Η Γ.Γ.Π.Σ., αποστέλλει στην ΔΟΥ χρηματικό κατάλογο με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010, στον οποίο το ποσό χρέωσης αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.

2. Η ΔΟΥ συντάσσει Α.Φ.Ε.Κ. ολικής μείωσης, το οποίο συνδέεται και εκκαθαρίζεται στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Νοέμβριο. Στη συνέχεια η ΔΟΥ συμψηφίζει το επιστρεπτέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση του Α.Φ.Ε.Κ., στην νέα βεβαίωση χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010.

Β. Περίπτωση

Επιχείρηση έχει αποδεχθεί μετά από τροποποίηση που έγινε στη ΔΟΥ λόγω προφανών σφαλμάτων, το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή του 20% στη Δ.Ο.Υ επιλέγοντας μέρος των χρήσεων που περιελάμβανε το σημείωμα. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη ΔΟΥ και ζητεί να περαιώσει και τις υπόλοιπες χρήσεις του σημειώματος περαίωσης.

Εκκαθαριστικά

Η ΔΟΥ μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν.3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.

Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η ΔΟΥ για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν.3888/2010.

Γ. Περίπτωση

Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα. Στο σημείωμα λόγω μη εκκαθάρισης της δήλωσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή άλλων παρελθόντων ετών (οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την 31/08/2010), δεν περιλαμβανόντουσαν οι εν λόγω χρήσεις. Η επιχείρηση με αίτησή της στην ΔΟΥ έχει ζητήσει την περαίωση των συγκεκριμένων χρήσεων όταν αυτό καταστεί εφικτό (δηλ. όταν εκκαθαριστούν οι δηλώσεις). Στη συνέχεια ακολουθεί είτε από την Γ.Γ.Π.Σ. είτε από την ΔΟΥ η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Εκκρεμότητες

Η ΔΟΥ μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν.3888/2010, προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρεί τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.

Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η ΔΟΥ για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν.3888/2010.

Δ. Περίπτωση

Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης τον μήνα Νοέμβριο με καταβολή στη τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης. Στη συνέχεια τον μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που αποδέχθηκε με τη καταβολή του μηνός Νοεμβρίου.

Αντιμετώπιση

Η Γ.Γ.Π.Σ., θεωρεί την πληρωμή του μηνός Δεκεμβρίου ως δόση και πιστώνει το καταβληθέν ποσό στην γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή τον μήνα Νοέμβριο.

Ε. Περίπτωση

Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης είτε με καταβολή στη τράπεζα είτε στη ΔΟΥ Στη συνέχεια από την ΔΟΥ διαπιστώνεται ότι για τη συγκεκριμένη χρήση που περαιώθηκε με την αποδοχή του σημειώματος έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου (μετά από διενέργεια τακτικού ελέγχου).

Αντιμετώπιση

Για την περίπτωση αυτή θα σας δοθούν οδηγίες μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Στην περίπτωση αυτή πάντως για την ελεγχθείσα χρήση ισχύουν τα φύλλα ελέγχου και όχι η περαίωση. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ενημερωθεί το ταχύτερο δυνατό η επιχείρηση.

ΣΤ. Περίπτωση

Επιχειρήσεις αποδέχονται το εκδοθέν από τη Γ.Γ.Π.Σ. εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και καταβάλουν στη τράπεζα το 20% ή εξοφλούν ολικά με έκπτωση τις χρήσεις που επιλέγουν το μήνα Δεκέμβριο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η Γ.Γ.Π.Σ., στις αρχές του επόμενου έτους βάσει του αρχείου πληρωμών στις τράπεζες μηνός Δεκεμβρίου, δημιουργεί και αποστέλλει στις ΔΟΥ χρηματικούς καταλόγους με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010 και επόμενη δόση την 31/01/2011 (για τις επιχειρήσεις που κατέβαλλαν το 20%).

Ζ. Βελτιώσεις – Επισημάνσεις Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης

Μέσω της κεντρικής εφαρμογής περαίωσης του Ν.3888/2010, μπορείτε να τροποποιείτε εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τα οποία η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα.

Παρατηρήσεις:

1. Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη χρήσεων μετά το τελευταίο περαιούμενο έτος που περιλαμβάνεται στο σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ. και την έκδοση νέου από την ΔΟΥ (π.χ. έχει γίνει αποδοχή του εκδοθέν σημειώματος της Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι το οικον. Έτος 2009 και ο φορολογούμενος με αίτησή του ζητεί να περαιώσει και το οικον. Έτος 2010, βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις αναγραφόμενες εγκυκλίους).

Σημείωση: Δεν θα επιτρέπεται από την εφαρμογή της περαίωσης οποιαδήποτε μεταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει αποδεχτεί η επιχείρηση με την καταβολή στην τράπεζα. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβολής-προσθήκης όταν πατηθεί το πλήκτρο «Προσωρινή», θα επανέρχονται στην οθόνη της εφαρμογής οι χρήσεις όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο εκδοθέν από την Γ.Γ.Π.Σ. σημείωμα περαίωσης.

2. Για την διευκόλυνσή σας σε ότι αφορά την βεβαίωση και είσπραξη της διαφοράς που προκύπτει των περιπτώσεων της παραγράφου 1, όταν εκτυπώνεται το νέο σημείωμα στον πίνακα (Δ) «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΟΣΕΩΝ», αποτυπώνονται τα ποσά του φόρου περαίωσης που αφορούν τις επιπλέον χρήσεις που προστίθενται. Επίσης με κύκλο περικλείεται το τελευταίο οικον. Έτος που περαιώθηκε με καταβολή στην τράπεζα.

3. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της Γ.Γ.Π.Σ. (που δεν έχουν τροποποιηθεί από την ΔΟΥ), των οποίων η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα, με την επιλογή του πλήκτρου «Εκτ. Αρχικής», θα εμφανίζονται-εκτυπώνονται τα εξής:

α) το τελευταίο περαιούμενο έτος

β) το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο τελευταίο περαιούμενο έτος και έχει ή θα βεβαιωθεί με χρηματικό κατάλογο που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στη ΔΟΥ

γ) τα έτη που δεν περαιώθηκαν έχοντας διαγράμμιση με την ένδειξη (Χ), για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποδέχτηκε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιελάμβανε το εκδοθέν σημείωμα της Γ.Γ.Π.Σ.

4. Διαπιστώθηκε ότι σε 810 σημειώματα περαίωσης που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. και η αποδοχή τους έγινε με καταβολή στην τράπεζα, οι ΔΟΥ προχώρησαν (πριν κλειδωθεί το σημείωμα), σε τροποποίηση του σημειώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αρχικά εκδοθέν σημειώματος από την Γ.Γ.Π.Σ. και του σημειώματος που υπάρχει σήμερα στην κεντρική εφαρμογή της περαίωσης του Ν.3888/2010. Για τις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Γ.Π.Σ. επανέφερε τα σημειώματα της περαίωσης στην αρχική τους μορφή (όπως αυτά είχαν εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ.), ώστε να καταστεί εφικτή η σωστή βεβαίωση με χρηματικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από την Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτή προκύπτει από την καταβολή στην τράπεζα.

Οι ΔΟΥ που έχουν προβεί στις ανωτέρω τροποποιήσεις σημειωμάτων περαίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνονται στα αναγραφόμενα τηλέφωνα για την παροχή οδηγιών σχετικά με το θέμα αυτό.

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …