Οικειοθελείς Παροχές

Οι οικειοθελείς παροχές που χορηγεί ο εργοδότης προς τους εργαζόμενους επί μακρό χρονικό διάστημα μπορούν να περικοπούν οποτεδήποτε ή όχι?

Μπορούν να κοπούν οποτεδήποτε αν ο εργοδότης επιφύλαξε ρητώς το δικαίωμα ανακλήσεώς τους οποτεδήποτε κατά την κρίση του.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …