Τοποθέτηση Προιστάμενου από τον Εργοδότη κατά Παράλειψη άλλου Μισθωτού

Μπορεί ο εργοδότης να τοποθετήσει εργαζόμενο ως προιστάμενο κατά παράλειψη άλλου μισθωτού ο οποίος υπερέχει σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα?

Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση αυτού του δικαιώματος από μέρους του εργοδότη γιατί αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της οργάνωσης της επιχείρησης.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …