Ποια η Διαφορά μεταξύ Κλαδικών και Ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ συνίσταται στο γεγονός ότι οι μεν κλαδικές ΣΣΕ ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας εργαζομένων σε ομοειδής επιχειρήσεις (πχ Εμπορικές Επιχειρήσεις), ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας εργαζομένων του αυτού επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (πχ λογιστών της χώρας)   

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …