Σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης

Η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων?

Δίνεται η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής ΣΣΕ εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, και από την ένωση προσώπων, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Η ένωση προσώπων συστήνεται τουλάχιστον από τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Απαιτείται όμως η σύμπραξη τουλάχιστον 10 εργαζομένων.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …