Σύστημα εκ Περιτροπής Εργασίας και Πρόσληψη Νέου Προσωπικού

Εάν μια επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας μπορεί να προβεί σε πρόσληψη νέου προσωπικού και αν ναι είναι νόμιμες οι προσλήψεις?

Οι προσλήψεις προσωπικού και οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν απαγορεύονται όποτε είναι έγκυρες. Εξεταστέον όμως είναι εάν πάσχουν από άλλους λόγους. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει μια αντιφατικότητα. Η επίκληση του περιορισμού της δραστηριότητας για την εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας έρχεται σε αντιφαση με την ανάγκη πρόσληψης νέων εργαζομένων. Μπορεί από τα δικαστήρια να κριθεί καταχρηστικό το δικαίωμα του εργοδότη επιβολής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας και ως εκ τούτου παράνομο, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …