Περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης και ημέρες ασφάλισης

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πολλαπλή απασχόληση πόσες ημέρες ασφάλισης του αναγνωρίζονται?

Πολλαπλή απασχόληση υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος παρέχει την εργασία του την αυτή ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες, μετά των οποίων συνέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι λογίζονται ότι πραγματοποιούν για την εντός της αυτής ημέρας απασχόλησης τους μια ημέρα εργασίας οπότε δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 μηνιαίως.   

 

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …