Τι σημαίνει ο όρος “άυλα συμφέροντα” του εργαζόμενου?

Τα συμφέροντα εκείνα τα οποία δεν αποτιμώνται άμεσα σε χρήμα. Στον κύκλο των προστατευόμενων συμφερόντων του εργαζομένου περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και το δικαίωμα του εργαζομένου για την προστασία της προσωπικότητάς του. Αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των αύλων συμφερόντων του.   

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …