Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου έγκυος και διαθεσιμότητα

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα?

Μπορεί να τεθεί σε διαθσιμότητα σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και 4254/2014. ¨ομως η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά από αυτόν ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.   

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …