ΝΟΜΟΣ 3762/2009

ΝΟΜΟΣ 3762/2009

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 75/Β/15.5.2009

…………………………………………………..

Άρθρο 6
Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.

Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.”

Άρθρο 7
Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους, σύμφωνα με το π.δ. 156/1994 και το άρθρο 1 του ν. 2639/1998, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις

1. Το εδάφιο α’ και η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

“1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00 e) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 e).”

2. Το εδάφιο α’ και η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

“1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00 e) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 e).”

…………………………………………………..

Άρθρο 12
Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) και το άρθρο 5 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’) “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων” έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ της παρούσας, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.”

Άρθρο 13
Διασύνδεση υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. με διαδίκτυο

Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνδέονται στο διαδίκτυο και αποκτούν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων απαραίτητες για την ορθή λειτουργία τους και την άρτια, συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Επιθεωρητών Εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς τους.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της ανωτέρω περιπτώσεως.

…………………………………………………..

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)

1. Τα στοιχεία, τα οποία οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ. για την αποπληρωμή των προγραμμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), μετά από έλεγχο κατά τη διαδικασία που ορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποτελούν οριστικούς τίτλους εξόφλησης των δικαιούχων επιχειρήσεων και φορέων και φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο ελέγχονται κατασταλτικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ανάλογη διαδικασία για εκπαιδευτικά προγράμματα του Λ.Α.Ε.Κ. που υλοποιήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. υποχρεούνται να διατηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ανωτέρω προγράμματα τουλάχιστον επί μία πενταετία.

3. Με αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθεται στο προσωπικό του Οργανισμού ο έλεγχος του φυσικού αρχείου των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του κλάδου Λ.Α.Ε.Κ.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“5. Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.”

5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα για όλες γενικά τις παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.

…………………………………………………..

Άρθρο 19
Σύσταση Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων

…………………………………………………..

Ε) Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων:

Αρμοδιότητες που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις κατ’ εξουσιοδότηση τους εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τους πόρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλης της χώρας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού και τήρηση ενημερωμένου αρχείου αυτών.

Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, υπολογισμός των αναλογούντων ποσών και σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με τις επιχορηγήσεις των οργανώσεων όσον αφορά τις δαπάνες τους για:

– λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ)

– μισθοδοσίες προσωπικού τους

– καθαριότητα

– διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων

– διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας

– ταξίδια και διαμονή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοξενία ξένων αντιπροσώπων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς που προωθούν την πολιτική εργασιακών σχέσεων

– συνδρομές σε Διεθνείς Οργανώσεις.

Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση όλων των ανωτέρω δαπανών.

Σύνταξη όλων των προσχεδίων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ έτος κατ’ επιταγή των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων προς έγκριση από το Δ.Σ. του Οργανισμού και στη συνέχεια διαβίβασή τους στο αρμόδιο Υπουργείο προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων.

Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.”

…………………………………………………..

Άρθρο 21
Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών

1. Τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στους οποίους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ακίνητα, επιτρέπεται να προβαίνουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου του ακινήτου, σε περαιτέρω παραχώρηση δωρεάν χρήσης αυτών προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, με δαπάνες του Ο.Ε.Ε. προς χρήση των δικαιούχων του. Στην περίπτωση που η διαχείριση των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Ε.Ε., εγκρίνεται η κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου προς τον Ο.Ε.Ε., η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας παραχώρησης ακινήτου καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ο.Ε.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, οι προϋποθέσεις και αιρέσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.)

Άρθρο 25
Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Το άρθρο 8 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στον δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία, σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, όταν χορηγηθεί στον δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου.”

…………………………………………………..

Άρθρο 35

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τους συναρμόδιους Υπουργούς και μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ), καθορίζονται:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το οποίο συνεπικουρείται στο έργο του από γνωμοδοτική επιτροπή. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη συγκρότηση της επιτροπής, τη συμμετοχή σε αυτή των εμπλεκόμενων φορέων, τον τρόπο λειτουργίας της, την αμοιβή των μελών και κάθε άλλη σχετική δαπάνη θα καθοριστούν με την ως άνω αναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

β) Η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά, η οργάνωση, η εκτέλεση, η λειτουργία, το είδος, η διάρκεια, οι δαπάνες εκτέλεσης και οι φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους.

…………………………………………………..

Άρθρο 38

1. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας “ΘΡΑΚΗ Α.Ε.”, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 4.9.2007, καθώς και όσων η σύμβαση θα λυθεί ή θα καταγγελθεί μέχρι την 31.12.2010 κατά τη διάρκεια της θέσης της εταιρείας σε εκκαθάριση, μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αιτήσεως τους, σε ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).

2. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Όσοι από τους δικαιούχους συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια αυτή τις ισχύουσες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η διάρκεια του ειδικού προγράμματος μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη.

3. Οι συμμετέχοντες στο ειδικό πρόγραμμα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1.1.2010.

4. Κατά το διάστημα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα συνεχίζεται η ασφάλιση των συμμετεχόντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης και δεν δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α’), όπως ισχύει.

5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα και δεν ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα καθορίζονται στην προγραμματική σύμβαση που θα καταρτισθεί.

6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 39

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζεται ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/670/ΕΚ “Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών”.

Άρθρο 40

Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων τα οποία κεφαλαιοποιούνται το μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμηση της με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α’) και την τροποποίηση τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του δωδεκαμήνου λογίζεται η ημερομηνία προκαταβολής).

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά το μήνα υπαγωγής σε αυτήν.

Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές, μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει:

α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων οι οφειλές των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30.6.2009 και υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

β. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ως και οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου.

γ. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπως ισχύουν.

…………………………………………………..

Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013