ΝΟΜΟΣ 4109/2012

ΝΟΜΟΣ 4109/2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109/2012

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Κατάργηση και συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 

Άρθρο 1
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου “Ελληνική Θαλάσσια Ένωση” (Ε.Θ.Ε.)

………………………………………….

 

Άρθρο 2
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου “Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών” (Ι.Ο.Κ.)

………………………………………….

 

Άρθρο 3
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου “Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων” (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)

………………………………………….

 

Άρθρο 4
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου “Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” (Ο.Τ.Ε.Κ.) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού

………………………………………….

 

Άρθρο 5
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου “Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη” (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.)

………………………………………….

 

Άρθρο 6
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου “Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.”

………………………………………….

 

Άρθρο 7
Ένταξη του “Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας” στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυης” (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

………………………………………….

 

Άρθρο 8
Συγχώνευση και Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

………………………………………….

 

Άρθρο 9
Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

………………………………………….

 

Άρθρο 10
Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών

1. Τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου μόνου παρ. 7 του ν. 5167/1931 (Α’ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης Μαρτίου 1932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συγχωνεύονται σε Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπό την επωνυμία “Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών” (Ε.Κ.Α.Φ.), με έδρα την Αθήνα. Το Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστάται τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Σκοπός του Ε.Κ.Α.Φ. είναι η παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

3. Το Ε.Κ.Α.Φ. διοικείται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελείται από επτά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά, ως εξής: Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ως μέλη ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας ή αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Ναυτικών Πρακτόρων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τη συγκρότηση νέου.

4. Οι διατάξεις που διέπουν τους πόρους των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια για τη διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των πόρων αυτών.

5. α) Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

β) Τα αποθεματικά των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, καθώς και των επί μέρους κατηγοριών, εντάσσονται ως αποθεματικά στο Ε.Κ.Α.Φ. σε χωριστές κατηγορίες, με χωριστές μερίδες και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μεμονωμένοι φορτοεκφορτωτές ή ομάδες φορτοεκφορτωτών μπορούν να εντάσσονται και να διατηρούν χωριστές μερίδες στο Ε.Κ.Α.Φ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Φ., κατόπιν αίτησης των δικαιούχων μπορούν να καταργούνται και να διανέμονται αυτοτελώς τα επί μέρους αποθεματικά στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

6. α) Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, διοίκησης και παροχών του Ε.Κ.Α.Φ.

β) Στον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Ε.Κ.Α.Φ. καθορίζονται, ιδίως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του συνιστώμενου νομικού προσώπου, οι θέσεις προσωπικού, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης προϋπολογισμού, διοίκησης και διαχείρισης αποθεματικών και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ε.Κ.Α.Φ..Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών της προηγούμενης παραγράφου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Ν.Π.Δ.Δ., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Κ.Α.Φ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων τους.

9. Το Ε.Κ.Α.Φ. υποκαθίσταται, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και έννομες σχέσεις των καταργούμενων Κ.Α.Φ.. Η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. συνεχίζονται από το συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.

Άρθρο 11
Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

 

………………………………………….

 

Άρθρο 12
Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών “Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.) και “Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO Α.Ε.” με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

………………………………………….

 

Άρθρο 13
Γενικές διατάξεις

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις

………………………………………….

 

Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

 

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013