ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-ΕΦΚΑ εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών και των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 10/9.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης εργαζομένων λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους σε επιχειρήσεις στον κλάδο της Γουνοποιίας, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 12/15.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το 2023, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 13/15.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλπ των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Εγκ.e-ΕΦΚΑ 17/23.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος (voucher) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 57485/3.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα