ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Το εργασιακό άγχος, οι επιπτώσεις του στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και οι τρόποι αντιμετώπισής του
Απόλυση εργαζομένων με ή χωρίς προειδοποίηση, ποσό αποζημίωσης, ομαδικές απολύσεις
Ν. 3868/2010 – Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας