ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Σύνταξη Γήρατος Λόγω 35ετίας και 37ετίας
Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας
Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Μαθητών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ
Επιβολή Εκ Περιτροπής Απασχόλησης
Πλασματικοί Χρόνοι Ασφάλισης ΙΚΑ