ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, Μνημόνιο 2 και Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
Λύση της Σχέσης Εργασίας του Μισθωτού Λόγω Συνταξιοδότησης, Συμπλήρωση 15ετίας στον Ίδιο Εργοδότη
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015