ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Εκ Περιτροπής Εργασία – Όροι και Προϋποθέσεις Επιβολής
Υποδείγματα Εντύπων Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7.9.12 Κατάργηση Ποσοστού Συμμετοχής Δημοσίου σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ
Επιλογή προς Έλεγχο Δηλώσεων που υποβάλλονται ΠΟΛ 1174/12