ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Αποδοχές Παροχές Υποκείμενες και μη σε Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Καταβολή Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ
Πρόσωπα Διευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης
Υπερωρίες Υπερεργασία και Προσαύξηση Αμοιβής