ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Αποδοχές Παροχές Υποκείμενες και μη σε Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Καταβολή Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ
Πρόσωπα Διευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης
Υπερωρίες Υπερεργασία και Προσαύξηση Αμοιβής

Α.΄ Κοινοποίηση Οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με την Υπαγωγή Προσώπων στην Ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ), Β΄ Απεικόνιση Ασφάλισης στην ΑΠΔ των Εργαζομένων Συνταξιούχων στον Κλάδο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1.8.2011 και εφεξής Εγκ.ΙΚΑ 65/15.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση Διατάξεων περί Συμψηφισμού Οφειλών, Δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από Καθυστερούμενες Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθολογικών Περιόδων Απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, Εγκ.ΙΚΑ 66 16.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συνέχιση της Καταγραφής της Φυσικής Παρουσίας των Συνταξιούχων από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ μετά την 5.10.12 Τροποποίηση Οδηγιών, Εγγρ. ΙΚΑ Σ00/77/11.10.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα