ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Η Αποθεσμοποίηση της ΕΓΣΣΕ. Παρατηρήσεις επί του Νέου Συστήματος διαμορφώσεως των Κατώτατων Μισθών και Ημερομισθίων
Αποζημίωση Απολύσεως Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
Εναρμόνιση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών