ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Δεσμευτική η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
Ν.4225/2014 ΑΠΔ πρόστιμα, ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου
Κώδικας δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών
Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο