Μηχανικοί Βιομηχανίας ΤΕΙ και επίδομα master, διδακτορικού τίτλου…

Με το άρθρο 4 της ΔΑ 43/2009 ορίζεται ότι χορηγείται από 1.1.2010 στους Μηχανικούς Βιομηχανίας απόφοιτους ΤΕΙ επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 8% και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού τίτλου 14%. Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους master και διδακτορικού διπλώματος.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …