Ασφάλιση για λοχεία, περίπτωση 1 έτους υπηρεσίας και 4ωρης απασχόλησης …

Η άδεια λοχείας – κυοφορίας θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα κ ο εργοδότης έχει υποχρέωση ασφάλισης όπως και στην ασθένεια. Εφόσον έχει ένα χρόνο υπηρεσία υπέχει την υποχρέωση ασφάλισης για τον πρώτο (1) μήνα της άδειας απουσίας. (σύμφωνα με το άρθρ.657 κ 658 ΑΚ)

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …