ΝΟΜΟΣ 3775/2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων

1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 39

1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες και το τίμημα πώλησης ή η αμοιβή, κατά περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα είχε συμφωνηθεί αν η συναλλαγή γινόταν με άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, η προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, θεωρείται κέρδος της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα μικρότερα ή επιβαρύνθηκε με δαπάνες μεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

2. Όταν μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.

4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών.

5. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, η υπόθεση παραπέμπεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) έχουν εφαρμογή και για το πρόστιμο αυτό.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 3, για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης”.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 2
Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών

1. Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται άρθρο με αριθμό 39Α ως εξής:

“Άρθρο 39Α

1. Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδέεται με αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, “υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών για τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8 του προηγούμενου άρθρου.

2. Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης “φακέλου τεκμηρίωσης”, ο οποίος αποτελείται από:

α. Το “βασικό” φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου. Ο “βασικός φάκελος” περιλαμβάνει:

αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου,

ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, καθώς και των συναλλαγών αυτών,

γγ) γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται,

δδ) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία άϋλων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων,

εε) περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής και της μεθόδου που ακολουθεί ο όμιλος προκειμένου να καθορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών του,

στστ) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών προκαθορισμένων τιμολογήσεων και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους και

ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης – μέλους του ομίλου για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

β. Τον “ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης”, ο οποίος συμπληρώνει το “βασικό φάκελο” της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, όπως λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόμενες συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για τη μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της και για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου.

3. Η τεκμηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων.

4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ετησίως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, το περιεχόμενο των πληροφοριών που τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του “φακέλου τεκμηρίωσης” της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α).

7. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρχής αυτής ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος των εξήντα ημερών.

Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο με Βάση Υπολογισμού Ν01 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) και συντελεστή βαρύτητας 10, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Για το παραπάνω ειδικό πρόστιμο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

8. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

9. Για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση επικαιροποίησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιμές μεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων.

10. Όσοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκμηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις”.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 3
Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

“δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων, πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ειδικά οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι η σχέση των δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν στο υπερβάλλον της ως άνω αναλογίας ποσό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τα δύο προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και όταν οι τόκοι καταβάλλονται ή πιστώνονται σε εγγυήτρια συνδεδεμένη επιχείρηση λόγω μη εξόφλησης δανείου που είχε ληφθεί από μη συνδεδεμένη επιχείρηση ή τράπεζα. Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου Ανώνυμες Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1Α του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α’).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής”.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται για συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής.

Άρθρο 4
Φορολογικό απόρρητο

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:

“ι) Η χορήγηση σε τρίτο, ή σε πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν, στον οποίο ανατίθεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η μελέτη για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, καθώς και η εφαρμογή των προτάσεων, στοιχείων από τους φακέλους των φορολογουμένων που τηρούνται στις ΔΟΥ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν στον τρίτο ανατίθεται η συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’)”.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή.

Άρθρο 5
Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α), 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α), 89 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) και 10 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), η περαίωση δεν είναι ισχυρή εφόσον δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, επί υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί για τις οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη δόσεις εκ της περαίωσης, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία καταβληθούν όλες οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άρθρο 6
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ παρατείνεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 7
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 του ν. 3746/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2010”.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 8
Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις “τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,” προστίθενται οι λέξεις “το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),”.

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ μετά τις λέξεις “τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,” προστίθενται οι λέξεις “το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),”.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(FAST TRACK)

…………………………………………………..

Άρθρο 32
Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου επί των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα με την ονομασία “Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα”, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Ειδικός φόρος

Από 1.929 έως 2.500

150 ευρώ

Από 2.501 έως 3.000

250 ευρώ

Από 3.001 έως 3.500

350 ευρώ

Από 3.501 έως 4.000

450 ευρώ

Από 4.001 έως 5.000

550 ευρώ

Από 5.001 και άνω

650 ευρώ

3. Στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, για καθένα από τα ανωτέρω τα οποία έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους.

Δεν οφείλεται ο ειδικός φόρος εφόσον τα πιο πάνω αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82Α).

Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

4. Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Για τη βεβαίωση του φόρου αυτού και την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για τον ειδικό φόρο που θα εισπράττεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων.

Άρθρο 33
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

Το άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 12

1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας”, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Για μηνιαίο λογαριασμό

μέχρι και 50 ευρώ

12%

Για μηνιαίο λογαριασμό

από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ

15%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01

μέχρι και 150 ευρώ

18%

Για μηνιαίο λογαριασμό

από 150,01 ευρώ και άνω

20%

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας”, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης των τελών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 κυρώσεις.

4. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και των πρόσθετων τελών, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών και των πρόσθετων τελών διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Η διάταξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η διάταξη της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει τη διάθεση καρτών ή χρόνου ομιλίας και επικοινωνίας που χορηγείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, από την ημερομηνία αυτή και μετά”.

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 2960/2001

Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, οι περιπτώσεις β’ και γ’ αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ

Σ.Ο.

ΦΟΡΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

– με αριθμό οκτανίων

27101141

και 1.000 λίτρα

μέχρι και 96,5

ΕΧ2710 11 45

410

– με αριθμό οκτανίων

ΕΧ27101145

1.000 λίτρα

μεγαλύτερο των 96,5

και 2710 1149

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με

την προσθήκη ειδικών

προσθέτων, που προορίζεται

να χρησιμοποιηθεί,

2710 1141

προσφέρεται

προς πώληση ή και

2710 1145

410

1.000 λίτρα

χρησιμοποιείται

ως ισοδύναμο καύσιμο

και

αντί της μολυβδούχου

2710 1149

βενζίνης των κωδικών

της Σ.Ο.2710 11 51

και 2710 11 59

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη ημέρα της κατάθεσης στη Βουλή της τροπολογίας.

Άρθρο 35
Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής”.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαμβάνουν κλήρωση που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς, οποιασδήποτε μορφής, εφαρμόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή μη σταδίου κλήρωσης για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια”.

γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ”.

δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας KB’ Αθηνών”.

ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που προέρχεται, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των μεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχημάτων”.

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταργείται.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 36

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

“δ) Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία “Δ.Ε.Η. Α.Ε”. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw”, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α’)”.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής:

“ιδ) Τα κέρδη των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία “Δ.Ε.Η. Α.Ε”. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw”, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α’)”.

Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, κατά το μέρος που διανέμονται κάθε φορά.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιουλίου 2009 και μετά.

Άρθρο 37

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α’), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως επίσης και το στοιχείο β’ του άρθρου 88 του ν. 1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α’).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της Δ.245/88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) καταργούνται.

Άρθρο 38

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α’) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2009.

Άρθρο 39

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέα περίπτωση ια’ ως εξής:

“ια) Η χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α’)”.

Άρθρο 40

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο των 1,80 μ.

Κατ’ εξαίρεση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.

Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο”.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση των παρακάτω:

Α) Υποβολής από τον ιδιοκτήτη ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φακέλου, στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Αίτηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία, εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος.

Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.

γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά που προβλέπεται στο εδάφιο Γ’.

Β) Υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε απευθείας στην πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου είτε με συστημένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του νόμου.

Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος συγκεκριμένα για τυχόν ελλείψεις.

Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως συγκεκριμένα ο αιτών για τυχόν ελλείψεις.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική Υπηρεσία τα ελλιπή στοιχεία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

Γ) Καταβολής εισφοράς ίσης με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Προκειμένου περί πολυτέκνων η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική Υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς κατά την Α’ δόση παρέχεται έκπτωση 10%.

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο, ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

Από το ποσό της εισφοράς, ποσό 20 ευρώ αποδίδεται στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατεθεί για αμοιβές προσωπικού, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή, και ποσό 40 ευρώ αποδίδεται στο Ε-ΤΕΡΠΣ.

Δ) Η αμοιβή του τυχόν συμπράττοντος μηχανικού δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% επί της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ε) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των στοιχείων (α), (β), (γ) του εδαφίου Α αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούμενο βιβλίο των αντίστοιχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα. Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου.

Επίσης δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

ΣΤ) Τα παραπάνω ισχύουν και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.

Ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τα δε πρόστιμα υπολογίζονται ως ακολούθως:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακίνητου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

β. Πρόστιμο διατήρησης σε 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των πρόσθετων κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Άρθρο 41

1. Μετά το εδάφιο (Αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α’) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:

“δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων”.

2. α) Στην περίπτωση (β) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται το “1,50 μ”, σε “0,80 μ”.

β) Η περίπτωση (η) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) τροποποιείται ως εξής:

“η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή”.

3. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου πλην του παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 350 ευρώ.

…………………………………………………..

Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775/09

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων

1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 39

1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες και το τίμημα πώλησης ή η αμοιβή, κατά περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα είχε συμφωνηθεί αν η συναλλαγή γινόταν με άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, η προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, θεωρείται κέρδος της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα μικρότερα ή επιβαρύνθηκε με δαπάνες μεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

2. Όταν μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.

4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών.

5. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, η υπόθεση παραπέμπεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) έχουν εφαρμογή και για το πρόστιμο αυτό.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 3, για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης”.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 2

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών

1. Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται άρθρο με αριθμό 39Α ως εξής:

“Άρθρο 39Α

1. Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδέεται με αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, “υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών για τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8 του προηγούμενου άρθρου.

2. Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης “φακέλου τεκμηρίωσης”, ο οποίος αποτελείται από:

α. Το “βασικό” φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου. Ο “βασικός φάκελος” περιλαμβάνει:

αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου,

ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, καθώς και των συναλλαγών αυτών,

γγ) γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται,

δδ) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία άϋλων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων,

εε) περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής και της μεθόδου που ακολουθεί ο όμιλος προκειμένου να καθορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών του,

στστ) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών προκαθορισμένων τιμολογήσεων και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους και

ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης – μέλους του ομίλου για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

β. Τον “ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης”, ο οποίος συμπληρώνει το “βασικό φάκελο” της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, όπως λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόμενες συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για τη μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της και για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου.

3. Η τεκμηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων.

4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ετησίως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, το περιεχόμενο των πληροφοριών που τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του “φακέλου τεκμηρίωσης” της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α).

7. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρχής αυτής ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος των εξήντα ημερών.

Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο με Βάση Υπολογισμού Ν01 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) και συντελεστή βαρύτητας 10, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Για το παραπάνω ειδικό πρόστιμο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

8. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

9. Για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση επικαιροποίησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιμές μεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων.

10. Όσοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκμηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις”.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 3

Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

“δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων, πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ειδικά οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι η σχέση των δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν στο υπερβάλλον της ως άνω αναλογίας ποσό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τα δύο προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και όταν οι τόκοι καταβάλλονται ή πιστώνονται σε εγγυήτρια συνδεδεμένη επιχείρηση λόγω μη εξόφλησης δανείου που είχε ληφθεί από μη συνδεδεμένη επιχείρηση ή τράπεζα. Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου Ανώνυμες Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1Α του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α’).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής”.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται για συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής.

Άρθρο 4

Φορολογικό απόρρητο

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:

“ι) Η χορήγηση σε τρίτο, ή σε πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν, στον οποίο ανατίθεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η μελέτη για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, καθώς και η εφαρμογή των προτάσεων, στοιχείων από τους φακέλους των φορολογουμένων που τηρούνται στις ΔΟΥ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν στον τρίτο ανατίθεται η συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’)”.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή.

Άρθρο 5

Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α), 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α), 89 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) και 10 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), η περαίωση δεν είναι ισχυρή εφόσον δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, επί υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί για τις οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη δόσεις εκ της περαίωσης, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία καταβληθούν όλες οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άρθρο 6

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ παρατείνεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 7

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 του ν. 3746/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2010”.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 8

Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις “τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,” προστίθενται οι λέξεις “το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),”.

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ μετά τις λέξεις “τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,” προστίθενται οι λέξεις “το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),”.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(FAST TRACK)

…………………………………………………..

Άρθρο 32

Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου επί των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα με την ονομασία “Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα”, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Ειδικός φόρος

Από 1.929 έως 2.500

150 ευρώ

Από 2.501 έως 3.000

250 ευρώ

Από 3.001 έως 3.500

350 ευρώ

Από 3.501 έως 4.000

450 ευρώ

Από 4.001 έως 5.000

550 ευρώ

Από 5.001 και άνω

650 ευρώ

3. Στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, για καθένα από τα ανωτέρω τα οποία έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους.

Δεν οφείλεται ο ειδικός φόρος εφόσον τα πιο πάνω αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82Α).

Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

4. Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Για τη βεβαίωση του φόρου αυτού και την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για τον ειδικό φόρο που θα εισπράττεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων.

Άρθρο 33

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

Το άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 12

1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας”, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Για μηνιαίο λογαριασμό

 

μέχρι και 50 ευρώ

12%

Για μηνιαίο λογαριασμό

 

από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ

15%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01

 

μέχρι και 150 ευρώ

18%

Για μηνιαίο λογαριασμό

 

από 150,01 ευρώ και άνω

20%

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας”, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης των τελών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 κυρώσεις.

4. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και των πρόσθετων τελών, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών και των πρόσθετων τελών διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Η διάταξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η διάταξη της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει τη διάθεση καρτών ή χρόνου ομιλίας και επικοινωνίας που χορηγείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, από την ημερομηνία αυτή και μετά”.

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 2960/2001

Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, οι περιπτώσεις β’ και γ’ αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ

 

Σ.Ο.

ΦΟΡΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗΣ

 

 

ΣΕ ΕΥΡΩ

 

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 

– με αριθμό οκτανίων

27101141

 

και 1.000 λίτρα

μέχρι και 96,5

ΕΧ2710 11 45

410

 

– με αριθμό οκτανίων

ΕΧ27101145

 

1.000 λίτρα

μεγαλύτερο των 96,5

και 2710 1149

 

 

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με

 

 

 

την προσθήκη ειδικών

 

 

 

προσθέτων, που προορίζεται

 

 

 

να χρησιμοποιηθεί,

2710 1141

 

 

προσφέρεται

 

 

 

προς πώληση ή και

2710 1145

410

1.000 λίτρα

χρησιμοποιείται

 

 

 

ως ισοδύναμο καύσιμο

και

 

 

αντί της μολυβδούχου

2710 1149

 

 

βενζίνης των κωδικών

 

 

 

της Σ.Ο.2710 11 51

 

 

 

και 2710 11 59

 

 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη ημέρα της κατάθεσης στη Βουλή της τροπολογίας.

Άρθρο 35

Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής”.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαμβάνουν κλήρωση που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς, οποιασδήποτε μορφής, εφαρμόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή μη σταδίου κλήρωσης για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια”.

γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ”.

δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας KB’ Αθηνών”.

ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που προέρχεται, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των μεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχημάτων”.

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταργείται.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 36

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

“δ) Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία “Δ.Ε.Η. Α.Ε”. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw”, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α’)”.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής:

“ιδ) Τα κέρδη των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία “Δ.Ε.Η. Α.Ε”. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw”, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α’)”.

Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, κατά το μέρος που διανέμονται κάθε φορά.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιουλίου 2009 και μετά.

Άρθρο 37

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α’), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως επίσης και το στοιχείο β’ του άρθρου 88 του ν. 1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α’).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της Δ.245/88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) καταργούνται.

Άρθρο 38

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α’) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2009.

Άρθρο 39

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέα περίπτωση ια’ ως εξής:

“ια) Η χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α’)”.

Άρθρο 40

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο των 1,80 μ.

Κατ’ εξαίρεση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.

Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο”.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση των παρακάτω:

Α) Υποβολής από τον ιδιοκτήτη ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φακέλου, στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Αίτηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία, εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος.

Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.

γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά που προβλέπεται στο εδάφιο Γ’.

Β) Υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε απευθείας στην πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου είτε με συστημένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του νόμου.

Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος συγκεκριμένα για τυχόν ελλείψεις.

Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως συγκεκριμένα ο αιτών για τυχόν ελλείψεις.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική Υπηρεσία τα ελλιπή στοιχεία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

Γ) Καταβολής εισφοράς ίσης με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Προκειμένου περί πολυτέκνων η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική Υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς κατά την Α’ δόση παρέχεται έκπτωση 10%.

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο, ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

Από το ποσό της εισφοράς, ποσό 20 ευρώ αποδίδεται στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατεθεί για αμοιβές προσωπικού, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή, και ποσό 40 ευρώ αποδίδεται στο Ε-ΤΕΡΠΣ.

Δ) Η αμοιβή του τυχόν συμπράττοντος μηχανικού δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% επί της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ε) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των στοιχείων (α), (β), (γ) του εδαφίου Α αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούμενο βιβλίο των αντίστοιχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα. Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου.

Επίσης δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

ΣΤ) Τα παραπάνω ισχύουν και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.

Ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τα δε πρόστιμα υπολογίζονται ως ακολούθως:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακίνητου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

β. Πρόστιμο διατήρησης σε 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των πρόσθετων κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Άρθρο 41

1. Μετά το εδάφιο (Αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α’) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:

“δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων”.

2. α) Στην περίπτωση (β) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται το “1,50 μ”, σε “0,80 μ”.

β) Η περίπτωση (η) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) τροποποιείται ως εξής:

“η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή”.

3. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου πλην του παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 350 ευρώ.

…………………………………………………..

Άρθρο 43

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

 

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013