Νέα διαδικασία εκκαθάρισης από το TAXIS των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου

ΠPOΘEΣMIA ενός μηνός θα έχουν οι φορολογούμενοι, από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν, για να διευθετήσουν εκκρεμότητες σχετικά με τον ΑΦΜ που παρουσιάζεται ανενεργός στα αρχεία της εφορίας.
Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στην οποία τονίζεται ότι ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.
Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1160/22.7.2011 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)».

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1160/22.7.2011 (ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς ΑΦΜ, διευκρινίζουμε τα εξής:
Ι. Διαδικασία καταχώρισης ΑΦΜ από τη ΔΟΥ ως ανενεργού και ενεργοποίηση του
Στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται από τη ΔΟΥ ότι, ο ΑΦΜ επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια της περ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011, αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται, καθορίζεται ως ημερομηνία καταχώρισης του ΑΦΜ, ως ανενεργού, στο υποσύστημα Μητρώου της ΔΟΥ, η τρέχουσα.
Για την ενεργοποίηση του ΑΦΜ, συντάσσεται επίσης έκθεση ελέγχου, από την οποία προκύπτει, η ημερομηνία κατά την οποία εξέλειπαν οι λόγοι, για τους οποίους είχε καταστεί ανενεργός.
Με την ημερομηνία αυτή ενεργοποιείται ο ΑΦΜ της επιχείρησης από το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
2.Απενεργοποίηση ΑΦΜ από το Ηλεκτρονικό σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
Η απενεργοποίηση από το σύστημα VIES του ΑΦΜ επιχείρησης, που δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και δηλώσεις ΦΠΑ για ένα έτος, γίνεται από τη ΓΓΠΣ, με την εκπνοή ενός μηνός από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης προς την επιχείρηση και εφόσον δεν υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.

Ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή, είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.
Η ημερομηνία ανάκτησης στο σύστημα VIES του ΑΦΜ που απενεργοποιήθηκε για τον ανωτέρω λόγο, ανατρέχει στο χρόνο απενεργοποίησής του με την προϋπόθεση, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων).
Η ανάκτηση του ΑΦΜ γίνεται από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου, με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα VIES. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής αρχειοθετείται στο τμήμα Μητρώου .
Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια ΔΟΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες της 4/1/2012 (αρ. εγγρ. ΔΕΛ Γ’ 10001222 ΕΞ 2012) της δ/νσης Ελέγχων, διαπιστώνεται ότι, συντρέχουν οι περ. 3 και 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 Α.Υ.Ο., η καταχώριση του ΑΦΜ ως ανενεργού και η ανάκτησή του αντίστοιχα, γίνεται από το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην περ. 1 της παρούσας με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα VIES.

Πηγή: express.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …