ΠΟΛ 1084/18.4.2013: Όροι και προϋποθέσεις βεβαίωσης οφειλών προς το Δημόσιο για μεταβιβάσεις ακινήτων

alt

ΟΙ όροι και οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δημόσιο, που χορηγούνται για μεταβιβάσεις ακινήτων, ορίζονται στην ΠΟΛ 1084/18.4.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής: Ο υφυπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) και ειδικότερα της παραγράφου 8 αυτού, όπως ισχύουν, με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να καθορίζει την ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2 Την υπ’Α αριθμ. 07927ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Την ανάγκη αντικατάστασης της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1124/27.5.2011 (ΦΕΚ 1066 Β΄) μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

‘Αρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής

1) Στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ΑΥΟ 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄/1999), όπως ισχύει, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 Ν. 1882/1990 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

2) Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.

Στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές, αναγράφεται επί της βεβαίωσης το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από το συμβολαιογράφο και να αποδοθεί, το οποίο ανέρχεται στο σύνολο του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και πάντως όχι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, η αξία προσδιορίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ βάσει συγκριτικών στοιχείων.

β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

‘Αρθρο 2
Φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής

Οι φορείς, οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄/1999), ενώ ισχύουν οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για το αποδεικτικό ενημερότητας στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΑΥΟ όπως ισχύει.

‘Αρθρο 3
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής

Η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου.

‘Αρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης οφειλής προς το Δημόσιο και περιεχόμενο αυτής

1. Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται ύστερα από αίτηση προς την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή αυτή και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου. Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί από:

α) τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,

β) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί,

γ) από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου,

δ) από τον ίδιο τον οφειλέτη μετά από αίτησή του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Επιπροσθέτως, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται και οίκοθεν από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αυτό δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.

2. Η αίτηση αυτή περιέχει:

α) Για φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

β) Για νομικό πρόσωπο: επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ.

γ) Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί και το ακριβές ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς) που θα εισπραχθεί εάν αφορά εξόφληση τίτλου πληρωμής ή το ποσό του τιμήματος που θα αναγραφεί επί του συμβολαίου εάν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου καθώς και το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί.

3. Περιεχόμενο της βεβαίωσης οφειλής.

α) Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου που το εκδίδει και της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογουμένου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολογράφως, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον αύξοντα αριθμό της βεβαίωσης, τον σκοπό για τον οποίο αυτή εκδίδεται καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος της, ολογράφως.

β) Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

γ) Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφονται:

Για τα φυσικά πρόσωπα, τα βεβαιωμένα ατομικά χρέη καθώς και βεβαιωμένα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ή/και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.

Για τα νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.

Οι βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί στην αίτησή του από τον οφειλέτη.

δ) Στην περίπτωση που εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και οι οφειλές δεν εξοφλούνται πλήρως από το τίμημα, αλλά το εναπομένον ποσό διασφαλίζεται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων, σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων της ΔΟΥ ή του Δικαστικού τμήματος του Τελωνείου, κατά περίπτωση, υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους τις εκδοθείσες βεβαιώσεις, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησής τους.

5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των βεβαιώσεων, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των ΔΟΥ και των Τελωνείων, καθώς και την έγκαιρη απόδοση στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία των χρημάτων.

6. Οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλών εκδίδεται και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου και το αντίγραφο επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών.

Δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλών.

7. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της, αλλά αυτή ακυρώνεται με πράξη του προϊσταμένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.

8. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία από τον φορέα που παραλαμβάνει την βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από τη μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.

Για την απόδοση τυχόν εναπομείναντος ποσού που αποδίδεται στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας του δικαιούχου.

Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου, το αναγραφόμενο επί της βεβαίωσης προς παρακράτηση ποσό, πρέπει να αποδοθεί από το συμβολαιογράφο στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία εντός τριών εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου.

‘Αρθρο 5
Χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής σε περισσότερες από μία ΔΟΥ ή Τελωνεία

α) Για οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες από μία ΔΟΥ εκδίδεται μία βεβαίωση για όλες συνολικά τις οφειλές, κατόπιν συνεννοήσεως των ΔΟΥ, από τη ΔΟΥ στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης και στην οποία υφίσταται βεβαιωμένη οφειλή.

β) Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση τα αποδιδόμενα ποσά πιστώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄, ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.

γ) Για οφειλές βεβαιωμένες σε ένα ή περισσότερα τελωνεία, για τις οποίες υφίσταται δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εκδίδονται αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλής προς το Δημόσιο, οι οποίες αποστέλλονται στη ΔΟΥ όπου έχει υποβληθεί το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις των τελωνείων καθώς επίσης και βεβαιώσεις της ΔΟΥ που ενδεχομένως υφίστανται, χορηγούνται από τη ΔΟΥ στον αιτούντα. Στην περίπτωση που ζητείται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες στα Τελωνεία, αυτή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση του προϊστάμενου του Τελωνείου με τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οφειλές βεβαιωμένες σε Τελωνεία ή σε Τελωνεία και ΔΟΥ και ότι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από το Τελωνείο αποστέλλεται στη ΔΟΥ, ώστε να τεθεί σχετική επισημειωματική πράξη από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής και από τη ΔΟΥ η οποία θα ισχύει σε συνδυασμό με τη βεβαίωση οφειλής του Τελωνείου.

‘Αρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ’Α αριθμ. ΠΟΛ.1124/27.5.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1066/Β΄/31.05.2011) καταργείται.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε ακόμα

Μίνι ασφαλιστικό: Οι 3+1 ανατροπές για αναπηρικές συντάξεις, επικουρικές και συντάξεις χηρείας Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες ασφαλιστικές διατάξεις – Τι θα γίνει με τους εγκλωβισμένους οφειλέτες

Σε τρεις άξονες θα «πατάει» το μίνι ασφαλιστικό που αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο στις 11 …

Οικονομία / e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών σε 72 και 120 δόσεις

Οι παλαιές ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών των 120 δόσεων, καθώς και των 72 δόσεων της περιόδου του …