ΠΟΛ.1215: Νέες διευκρινίσεις για τις εταιρίες που υπάγονται στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1215, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1215 / 17-10-2011

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1215

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2144Β/26.9.2011) ορίζεται, ότι ως Μεγάλες Επιχειρήσεις, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως.

Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις.

2. Δεδομένου ότι στην πράξη προέκυψαν διάφορα προβλήματα εφαρμογής των ανωτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 και της πιο πάνω απόφασης:

α) Επειδή στην πιο πάνω Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι ως έτος βάσης για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων λαμβάνεται η διαχειριστική περίοδος 2009 και επειδή πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανώμαλη διαχειριστική περίοδο, δηλαδή έκλεισαν ισολογισμό με 30 Ιουνίου ή 30 Σεπτεμβρίου, κλπ., ως έτος βάσης θα ληφθούν τα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους 2010. Επομένως, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο μέχρι 31.7.2010 και έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα άνω των 30 ή 10 εκατομμύριων ευρώ, κατά περίπτωση, υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Επίσης, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υπερδωδεκάμηνη χρήση μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, μετά την αναγωγή τους σε δωδεκάμηνη βάση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η υποχρέωση αυτή, περί υπαγωγής στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, υπάρχει και αν η εταιρία προέκυψε ως νέο νομικό πρόσωπο από συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων ή έχει απορροφήσει άλλη επιχείρηση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν η εταιρία έχει προέλθει από μετατροπή με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν. 3190/1955, κλπ., οπότε στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα ολόκληρης της χρήσης, αφού το νομικό πρόσωπο που προέρχεται από τη μετατροπή υποβάλλει ενιαία δήλωση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της μετατραπείσας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι αν η εταιρία έχει προέλθει από μετατροπή με τις διατάξεις αναπτυξιακού νόμου (ν. 2166/1993, κλπ.), έχει δημιουργηθεί νέο νομικό πρόσωπο και έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της περίπτωσης αυτής. Τέλος, όταν η εταιρία που έχει υπερβεί κατά το οικονομικό έτος 2010 τα πιο πάνω όρια ακαθαρίστων εσόδων, στη συνέχεια διασπάσθηκε, η δήλωσή της αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, γιατί αφενός μεν πληρούσε την προϋπόθεση κατά το χρόνο λειτουργίας της, αλλά και γιατί πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω η ορθή εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων με βάση τις οποίες ενδεχομένως έχει γίνει η διάσπαση. Τα ίδια ισχύουν και για εταιρία που εισέφερε κλάδο ή τμήμα της σε άλλη εταιρία, νεοϊδρυθείσα ή υφιστάμενη.

Ενόψει των ανωτέρω, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες ανήκαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα τους σχετικούς φακέλους στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Όμως, οι υπαγόμενες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (καταβολή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α., απόδοση παρακρατηθέντων φόρων, κλπ.) στη Δ.Ο.Υ. που ανήκαν, η οποία στη συνέχεια θα εκδίδει το σχετικό γραμμάτιο συμψηφισμού προς τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τα ίδια ισχύουν και για τις επιστροφές φόρου, καθώς και για τις τροποποιητικές δηλώσεις που ενδεχόμενα υποβάλουν οι υπαγόμενες επιχειρήσεις. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς των επιχειρήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, οι εμπλεκόμενες Δ.Ο.Υ. οφείλουν να ενημερώνουν την επιχείρηση, ούτως ώστε η τελευταία να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απρόσκοπτα.

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θα έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να υπαχθούν στο μέλλον στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

β) Οι εταιρίες εκμετάλλευσης πλοίων των οποίων τα κέρδη απαλλάσσονται της φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. λόγω υπαγωγής τους στον ειδικό φόρο για τα πλοία (ν. 27/1975), θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν και την περιοχή που διατηρούν την έδρα τους (Κρήτη, Μυτιλήνη, κλπ.), με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από το νόμο όριο των ακαθαρίστων εσόδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …