Επιχείρηση και υποχρέωση διατήρησης βρεφονηπιακού σταθμού…

Το άρθρο 11 του Ν.1483/84 προβλέπι ότι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 300 άτομα, υποχρεούνται να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σ αυτές.
Δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει επιχορήγηση για τους βρεφοπαιδοκομικούς αυτούς σταθμούς. Είναι θέμα ρύθμισης συλλογικών συμβάσεων.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …