Έκτακτη Εισφορά ύψους 870 εκατ. ευρώ – Πώς θα πληρωθεί – Δεν εκπίπτει η δαπάνη

Σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς, ύψους 870 εκατ. ευρώ, οι 300 επιχειρήσεις.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης» που έθεσε σε δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση μέχρι το προσεχές Σάββατο, ώστε αμέσως μετά να κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Επισημαίνεται ότι έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) των 300 επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις ατομικές, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ και με συντελεστές που κυμαίνονται από 5% έως και 10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς, και αυτό που θα προέλθει από τη Φορολόγηση της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και το οποίο υπολογίζεται σε 180 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν την έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 1,07 δισ. ευρώ.

Σε δύο δόσεις

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, με βάση τις διατάξεις του νομοσχέδιου, κυμαίνεται από 300 έως και 1.300 ευρώ, ενώ θα καταβληθεί σε δυο ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και η δεύτερη μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010.

Όσον αφορά ειδικότερα στην έκτακτη εισφορά που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις στις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  •  η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται από την επιχείρηση, δεν αφαιρείται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός της.
  • σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα μήνες.
  • το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη, που απετέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.
  •  σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στο όνομα της νέας επιχείρησης που προέρχεται από τη μετατροπή ή συγχώνευση.
  •  αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται, με το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος.
  •  η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται, κατά το μέρος που αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά
  •  η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.

Εκκαθαριστικό σημείωμα

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η κάθε μία από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα.

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ, ενώ αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης χορηγείται έκπτωση 2,5%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση.

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …