Συστάθηκε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίηση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Η σχετική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο Ταμείο. Συγκεκριμένα, το Ταμείο μπορεί να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων και για τη σύσταση του θα καταβληθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο όρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πόροι ύψους 460.000.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του Π.Ε από τη ΣΑΕ 027/8 σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επ` ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού, το Ταμείο, διαμέσου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., θα σχεδιάσει τα αναγκαία χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω των οποίων θα επενδύσει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για κάθε ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου μέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και 0,5% για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της συνδρομής.

Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων και δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφασίζεται η συγχρηματοδότηση κατ’ ανώτατο όριο από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

– Η πράξη με τίτλο:

“Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 76.876.813 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας”.

– Η πράξη με τίτλο:

“Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 11.659.897 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας”.

– Η πράξη με τίτλο:

“Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 18.011.449 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας “.

– Η πράξη με τίτλο: “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 191.933.682 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας “Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης”.

– Η πράξη με τίτλο: “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 11.359.538 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου”.

– Η πράξη με τίτλο: “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας” δημόσιας δαπάνης 150.158.621 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” άξονας προτεραιότητας 3 “Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος”. Για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από επτά τακτικά μέλη, εκ των οποίων:

– O γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Αλ. Φούρλας που ασκεί καθήκοντα προέδρου

– Ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Εμμ. Πατεράκης, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, που ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου,

– Ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γ. Πετράκος, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως ειδικός εμπειρογνώμονας, ο Γεώργιος Κολυβάς, με την αρμοδιότητά του ως σύμβουλος του υπουργού Ανάπτυξης,

– ένας εκπρόσωπος της (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,

– ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.,

– ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στην Επενδυτική Επιτροπή συμμετέχουν επιπλέον δύο εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι ορίζονται από τον υπουργό Ανάπτυξης και κατά περίπτωση ο εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιος γενικός γραμματέας, από τη Γενική Γραμματεία του οποίου διατίθενται πόροι στο Ταμείο.

Η θητεία των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εκπρόσωποι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της ΕΥΔΕΠΑΕ ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από έγκριση του προέδρου της Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων και λοιπών θεμάτων της Επενδυτικής Επιτροπής και ενημερώνουν αυτή για τα ζητήματα που άπτονται του έργου της.

Η Επενδυτική Επιτροπή εγκρίνει την εφαρμογή ή τροποποιήσεις της εφαρμοζόμενης Επενδυτικής Στρατηγικής και του Σχεδιασμού, καθώς και τα προϊόντα του Ταμείου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατόπιν πρότασης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία και σε συμφωνία με την ΤΕΜΠΜΕ Εγκρίνει τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ, τα αποτελέσματα επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ), καθώς και το σχέδιο Συμφωνίας Χρηματοδότησης και συν-επένδυσης μεταξύ των ΜΧΤ και της ΤΕΜΠΜΕ.

Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας μετά την αρχική επένδυση τους από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής σε επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ για την εκ νέου χρηματοδότηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής προς όφελος μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το σύνολο των πόρων, εισπράξεων και τόκων που θα επιστραφούν στην ΤΕΜΠΜΕ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και τις διαδικασίες της, όπως θα ισχύουν, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Δείτε ακόμα

ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή κάνει ένα βήμα παραπέρα στην καταπολέμηση της απάτης

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε νομοθετική δέσμη για τη συλλογή δεδομένων πληρωμών με …

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία θα εκτοξεύσει τις τιμές βασικών προϊόντων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .