Από Τρίτη 5 Μαίου έως 2 Ιουνίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Aπό την Τρίτη 5 Μαίου και έως τις 2 Ιουνίου εκπνέουν οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.


Το Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει επιστήσει μέσω του εγχειριδίου οδηγιών, το οποίο απέστειλε στους φορολογουμένους μαζί με τα έντυπα των δηλώσεων, την προσοχή τους ως προς τη συμπλήρωση των δηλώσεων.

Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα εξής σημεία της συμπλήρωσης των δηλώσεων που παρουσιάζουν τα συχνότερα λάθη εκ μέρους των φορολογουμένων:

Στον Πίνακα 1 του εντύπου Ε1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και σε περίπτωση εγγάμων και της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη “ΑΦΜ συζύγου”, με τον ΑΦΜ της συζύγου, εφόσον της έχει χορηγηθεί ΑΦΜ είτε λόγω υποβολής δήλωσης Eναρξης Επαγγέλματος (δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα) είτε λόγω υποβολής στο παρελθόν, πριν από τη σύναψη γάμου, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε από άλλη αιτία, π.χ. (αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.). Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της, ούτε αυτό θα συμπληρώνεται, εφόσον αυτή δεν διαθέτει δικό της ΑΦΜ, με αριθμό ταυτότητας.

Στον Πίνακα 5 γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου.

Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες της ως άνω περίπτωσης 1 προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν.

Στην υποπερίπτωση (α) αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικημένη ή μισθωμένη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες. Στους Κ.Α. 211-212, 218- 219 και 225- 226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων.

Στην περίπτωση 2 του ίδιου πίνακα γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και γενικά για την πραγματοποίηση δαπανών που αποτελούν τεκμήριο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2238/1994, π.χ. για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων κ.λπ., δηλαδή μη καταναλωτικών αγαθών, καθώς και για δωρεές κ.λπ. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους 2008 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση 2ζ΄ του πίνακα 5, Κ.Α. 727-728. Στο ποσό των τόκων αυτών (Κ.Α.727-728) πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν, μέσα στο έτος 2008, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Εάν η πρώτη κατοικία, για την αγορά ή την ανέγερση της οποίας έχει ληφθεί το δάνειο, έχει εμβαδόν μεγαλύτερο των 120 τ.μ., πρέπει να προστεθεί στους κωδικούς αυτούς το άθροισμα ολόκληρου του ποσού των τόκων και του τμήματος του χρεολυσίου (κεφαλαίου του δανείου που έχει αποπληρωθεί μέσα στο έτος 2008) που αναλογεί επιμεριστικά στο πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας. Στους ίδιους Κ.Α. 727-728 πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2008. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2008 για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε με εξαίρεση τα ποσά δανείων που χορηγήθηκαν προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων ο υπόχρεος είναι μέλος ή μέτοχος. Εάν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους Κ.Α. 323 – 324 της δήλωσης.

Στον Πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Σε 19.963 δηλώσεις οικονομικού έτους 2008 ενώ είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί 055 και 056 της υποπερίπτωσης γ’Α της περίπτωσης 7 του πίνακα 7 με τα ποσά των τόκων για συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν από 1/1/2003 και μετά, δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων.

 

Δείτε ακόμα

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία θα εκτοξεύσει τις τιμές βασικών προϊόντων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκτακτο επίδομα: Πριν από το Πάσχα η καταβολή του – Ποιοι οι δικαιούχοι

Με την ακρίβεια να «γονατίζει» τα νοικοκυριά όλο και περισσότερο και τον πληθωρισμό να φτάνει …