ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους
Η 1η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο
Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 – ΠΟΛ 1018/6.3.10