ΜΑΪΟΣ 2012

Συνέπειες από τη Μεταβίβαση της Επιχείρησης
Ν.4075/2012 Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων κλπ
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Εγκ. ΙΚΑ 27, διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νέου Πίνακα
Μετατροπή Συμβάσεως Πλήρους Απασχόλησης σε Μερική