ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Η ΕΓΣΣΕ 26.3.2014
Πρόστιμα και κυρώσεις από την ΕΥΠΕΑ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παραβάσεις σχετικά με τον πίνακα προσωπικού
Κριτήρια πρόσβασης στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων
Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος