ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Οι Αλλαγές για τις Αποδοχές της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012) και Ν.4046/2012 (Μνημονιακός ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012)
Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών
Χορήγηση ΕΚΑΣ
Υποβολή ΑΠΔ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων σε Βάρος των Οφειλετών
Εφαρμογή της Μετενέργειας